Interdiocesaan Centrum
Interdiocesaan Centrum
Guimardstraat 1 1040 Brussel

Het Interdiocesaan Pastoraal Beraad


Het IPB is een overlegorgaan van de katholieke Kerk in Vlaanderen. Gelovigen uit heel verschillende groepen, raden, organisaties en bewegingen brengen inzichten en bekommernissen van hun achterban binnen in het overleg. Op die manier kan het IPB luisteren naar wat in de wereld en de geloofsgemeenschap leeft en zijn ‘antennefunctie' opnemen.

Het overleg beoogt een bijdrage te leveren in de opbouw van de kerkgemeenschap met een bijzondere aandacht voor de plaats van de leek. De thema's houden het welzijn van de hele Kerkgemeenschap en haar zending in de samenleving voor ogen.

Dit kerkelijk bewustzijn tekent ten diepste het onderlinge gesprek en de eventuele daaropvolgende besluitvorming. Zo vervult het IPB op bescheiden wijze een ‘zenderfunctie' door deelname aan het binnenkerkelijke en wereldlijke debat en als ‘denkplaats en oefenplaats van dialoog'.

De IPB-leden komen vier maal per jaar samen om te zoeken hoe ze, vanuit het evangelie, de Traditie en hun dagelijks leven een antwoord kunnen bieden op de uitdagingen en vragen van vandaag.

Als netwerk van geëngageerde Rooms-katholieke christenen draagt het IPB bij tot ontmoeting, uitwisseling, overleg en meningsvorming.
Dit resulteert in:
- onderlinge verrijking, bemoediging en bevraging
- betere toerusting om het eigen christen zijn waar te maken op de plaats waar ieder leeft en werkt
- grotere aandacht voor knelpunten en vragen in Kerk of samenleving
- terugkoppeling naar de eigen achterban door de leden
- een stem van getuigende christenen op het publieke forum


Ons team


Crista Damen

Crista Damen
voorzitter
 voorzitteripb@interdio.be